Výzkum a vývoj inovativní linky Building Data Warehouse (BDW) k zajištění kvality a kontroly procesů ve výstavbě a údržbě

Projekt řeší zavedení nového postupu kontrolních procesů monitoringu kvality a progresu výstavby liniových staveb s důrazem na automatizaci a zefektivnění procesů, jejich digitalizaci a digitalizaci předávaných výstupů. Cílem je i úspora lidské činnosti, eliminace ruční práce v pracovních postupech a především plnohodnotná digitalizace vyhodnocených výstupů v souvislosti s vývojem služeb zaměřovacích a geodetických prací a vývojem legislativy a cílem digitalizace veřejné správy. Projekt propojuje teoretické a teoreticko-praktické znalosti VŠTE věnující se danému tématu na úrovni vědecké dlouhodobě a praktické zkušenosti žadatele TKP geo s.r.o. podnikající v tomto oboru. Navíc přispěje k novým poznatkům a postupům v oblasti digitalizace výstavby, monitoringu, kontrolingu s návazností na nové postupy, principy BIM a digitalizace ve stavebnictví. Projekt tak využívá potenciálu spolupráce podniku a výzkumné organizace a přispěje k jejich oboustrannému rozvoji.

Název projektu:                 Výzkum a vývoj inovativní linky Building Data Warehouse (BDW) k zajištění kvality a kontroly procesů ve výstavbě a údržbě

Číslo projektu:                    CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027275

Název programu:               APLIKACE – VÝZVA IX.

Příjemce:                              TKP geo s.r.o.

Spolupříjemce:                   Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Poskytovatel:                       Ministerstvo průmyslu a obchodu

Doba řešení:                        1. 9. 2021 – 30. 4. 2023

Projekt si klade za cíl zavést nové postupy kontrolních procesů na poli monitoringu kvality a progresu výstavby liniových staveb s důrazem na automatizaci a zefektivnění procesů, jejich digitalizaci, digitalizaci předávaných výstupů. Cílem je mimo jiné i úspora lidské činnosti, eliminace ruční práce v pracovních postupech, a především plnohodnotná digitalizace vyhodnocených výstupů v souvislosti s dynamickým vývojem a požadavky na služby na poli zaměřovacích a geodetických prací ve výstavbě daných vývojem legislativy a cílem digitalizace veřejné správy.

Očekávaným výsledkem je BDW linka sestávajících se z HW části (ověřená technologie) navzájem propojených zaměřovacích a výpočetních komponent a její SW částí (Software) propojující HW a přinášející data processingovou nadstavbu. Rovněž budou vypracovány procesy a metodické postupy, které žadateli zajistí efektivní provádění služeb kontrolních činností TDI, dokladování kvality a koordinace geodetických činností ve výstavbě. Výstup zajistí dodržování a monitoring harmonogramu činností stavby, kontrolu objemu provedených prací, komplexní analýzu stavu výstavby, odchylky od plánu a manažerské přehledy. Mimo samotný kontroling v průběhu stavby projekt nastaví základní vstupy pro následný facility management liniových staveb umožňující jejich následnou efektivní údržbu, čímž projekt pokrývá celý životní cyklus od návrhu, provedení, monitoringu a kontroly až po provozní údržbu.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Více informací na www.bdwgeo.cz.

BDW Cover