METODICKÝ KONCEPT K EFEKTIVNÍ PODPOŘE KLÍČOVÝCH ODBORNÝCH KOMPETENCÍ S VYUŽITÍM CIZÍHO JAZYKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Číslo projektu: ATCZ62
Zkratka: CLIL
URL: https://www.at-cz.eu/clil
Délka trvání projektu: 01.11.2016 – 31.10.2019
Alokované prostředky EFRR: 434 666,22 €
Region Vedoucího partnera: Jihočeský kraj
Velikost grantu: 0-500000 €
Stav/Fáze: Probíhající
Kontaktní osoba vedoucího partnera: Lenka Hrušková (hruskova@mail.vstecb.cz)
Vedoucí partner: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Projektový partner: FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH

Cílem projektu je efektivní implementace metody CLIL v technickém vysokoškolském vzdělávání za účelem zvýšení využití odborníků s odpovídajícími cizojazyčnými znalostmi a dovednostmi na pracovním trhu v přeshraničním regionu.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

V programovém území je řešena otázka technicky vzdělaných odborníků s kvalitní cizojazyčnou výbavou. Je potřeba zajistit větší návaznost vzdělávání na trh práce a z přeshraničního hlediska zkvalitnit i odborné jazykové znalosti. Předkládaný projekt na tento nedostatek reaguje. Hlavním cílem projektu je efektivní implementace metody CLIL v technickém vysokoškolském vzdělávání za účelem zvýšení využití odborníků s odpovídajícími cizojazyčnými znalostmi a dovednostmi na pracovním trhu v přeshraničním regionu.

Naplnění cíle projektu přispěje k rozšíření společné nabídky vzdělávání v technických oborech v obou sledovaných regionech, přičemž odborné znalosti a dovednosti absolventů budou korespondovat s požadavky konkrétních firem v přeshraničním regionu, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem technicky vzdělaných odborníků s cizojazyčnou výbavou. Ve výsledku může projekt přispět též k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce, k intenzivnějším výměnám a k harmonizaci systému odborného vzdělávání v obou zemích. Projekt je zaměřen na studenty a pedagogický personál vysokých škol, podniky v předmětném regionu a jejich zaměstnance. Hlavními výsledky projektu jsou moduly odborných předmětů technických oborů (Strojírenství, Stavebnictví, Logistika a Informatika), které budou zpracované pomocí metody CLIL v německém, českém a anglickém jazyce. Výsledkem budou též odborné knihy a další publikace, které budou využívány ve výuce i praxi. Součástí projektu je též organizace několika společných akcí a realizace pilotního projektu, který by měl ověřit výstupy projektu v praxi.

V rámci projektu má být využívána metoda Content and Language Integrated Learning (CLIL) – tzn. integrovaná bilinguální odborná výuka jako výuková strategie. Jedná se o obsahově a jazykově integrovanou výuku, tedy výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka ke zprostředkování obsahu.

Projekt se snaží alespoň dílčím způsobem harmonizovat vybrané předměty a obory vyučované na obou školách tak, aby jejich náplň odpovídala potřebám praxe na obou stranách hranice. Z tohoto důvodu je nutná přeshraniční spolupráce, neboť je potřeba zohlednit specifika na obou stranách hranice. Soulad výstupů s praxí by mělo navíc zajistit zapojení relevantních institucí z Rakouska i Čech ve formě strategických partnerů. V projektu se překrývá úroveň teritoriální jazykové znalosti (němčina, čeština) a znalosti lingua franca (angličtina). Z tohoto důvodu budou veškeré výstupy v němčině a češtině a většina z nich též v agličtině, což je i požadavek praxe. Jako inovativní spatřujeme implementaci CLIL v přeshraničním kontextu a také zájem o intervenční programy zaměřené na zvýšení odborných a sociálních osobnostních kompetencí v cizích jazycích (NJ,ČJ,AJ).

VÝSTUPY PROJEKTU

  • Vícejazyčné moduly odborných předmětů technických oborů
  • Workshopy a konference