Determinační faktory vzduchotěsnosti energeticky efektivních budov

Předmětem doktorské disertační práce je deskripce a analýza determinačních faktorů vzduchotěsnosti obálky energeticky efektivních budov. Vzduchotěsnost je spolu s ostatními faktory jako je součinitel prostupu tepla, měrná potřeba tepla na vytápění a měrná potřeba primární energie základními faktory, dle nichž je možné hodnotit energetický výkon budovy. Vyjma nižší energetické náročnosti minimalizuje kvalitně provedená vzduchotěsná obálka budovy riziko poškození konstrukce související se šířením tepla a vodní páry v konstrukci. Cílem je definovat a především analyzovat rozhodující faktory ovlivňující vzduchotěsnost budov pomocí analytických a statistických metod. Odvozeným příčinám je nutno věnovat zvýšenou pozornost v celém procesu vzduchotěsnosti obálky budovy. Důsledně provedenou analýzou jsou získány informace a doporučení pro zvýšení kvality a omezení chybovosti.

Determinační faktory vzduchotěsnosti energeticky efektivních budov

The Determinative Factors of Airtightness of Energy Efficient Building

Studijní program:P 3607 Stavební inženýrství

Studijní obor: 3607V025  Teorie konstrukcí

Student: Ing. Michal Kraus

Školitel: prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.

Ostrava 2014

Abstract: The subject of the doctoral dissertation thesis is a description and analysis of the determinative factors affecting the airtightness of energy-efficient buildings. Airtightness along with other factors such as heat transfer coefficient, the mean heat transfer coefficient, specific heat for heating and the specific primary energy consumption are the basic factors for the evaluation of the energy performance of buildings. The quality of airtight building envelope except for low energy consumption also minimizes the risk of damage to the structure associated with the spread of the heat and water vapor in the structure. The objective is to define and analyze relevant factors influencing the airtightness of buildings using analytical and statistical methods. It is necessary to pay attention to the derivative factors in whole process of building of airtightness. Carefully and thoroughly conducted analysis provides information and recommendations for improving the quality and limitations of errors.

Vlastní text disertační práce

KRA576_FAST_P3655_3607V025_2014

Přílohy disertační práce

KRA576_FAST_P3655_3607V025_2014_priloha