Cílem předmětu Energetický audit budovy je seznámit studenta s problematikou teorie energetického hodnocení budov s cílem respektovat platné zákony EU i ČR. Prezentované budou základní poznatky o energetickém hodnocení budov. Důraz je kladen na pochopení vybraných souvislostí v kontextu zpracovávání průkazu energetické náročnosti budovy, energetického auditu a energetického posudku v celém rozsahu.

Student bude po absolvování předmětu schopen vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy a energetický audit v celém rozsahu dle platné legislativy České republiky.

 • Předpoklady (prekvizity)
  • Zvládnutí předmětu Stavební fyzika I a Stavební fyzika II
 • Hodnocení
  • Semestrální práce (0 – 30 bodů), odevzdání do 12. 5. 2020
  • Průběžný test (opakování požadavků ČSN 730540 – 2:2011) (0-30 bodů)
  • Závěrečný písemný test (0-40 bodů)
 • Hodnocení

Započteno (100 – 70),  Nezapočteno (69,99-30)

Podklady k výuce

Semestrální práce

 • Vypracování, odevzdání a průběžná prezentace semestrálního projektu: „Hodnocení energetické náročnosti vybrané budovy včetně návrhu její optimalizace“ je nutnou podmínkou pro absolvování předmětu Energetický audit budov.

 • Semestrální projekt bude zpracován na libovolný reálný stávajícího objekt (rodinný dům). Rozsah a povinné členění semestrálního projektu je definováno předepsaným obsahem energetického auditu (ve zkrácené verzi dle pokynů vyučujícího).

 • Doporučený obsah semestrálního projektu
  • Titulní strana a zadání semestrálního projektu
  • Identifikační údaje
  • Popis stávajícího předmětu
  • Vyhodnocení stávajícího stavu
  • Návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie
  • Varianty z návrhu jednotlivých opatření
  • Výběr optimální varianty a doporučení
  • Evidenční list energetického auditu dle vzoru ve vyhlášce
  • Výkresová dokumentace a fotodokumentace objektu
  • Přílohy (výpočtové protokoly a vyhodnocení v TEPLE a ENERGII)
 • Semestrální práce bude odevzdána v elektronické verzi (jeden soubor ve formátu pdf) do odevzdávárny v ISu nejpozději do 12. 5. 2020

 • Ukázka energetického auditu ke stažení
 • Ukázka energetického auditu ke stažení