Exploratory Input Data Analysis

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Poddruh výsledku: Příspěvek z domácí akce (D)
Titul (v originále): Exploratory Input Data Analysis
Rok publikace: 2012
Autor: Filip Konečný, Michal Kraus, Darja Kubečková
Název zdroje: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 8. ročník : 19.4.2012 : [CD s recenzovanými příspěvky]
Místo publikace: Zlín
ISBN: 978-80-7454-138-4
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Strany: 80-92
Abstrakt česky: Podstatou článku je statisticky ověřit vhodnost a reprezentativnost vstupních dat k pokročilým statistickým analýzám. Před samotnou aplikací pokročilých metod je žádoucí, aby u výběrového vzorku dat byla provedena exploratorní analýza proměnných, která umožní odhalit nedostatky a případné známky nekvality vstupních dat, které by mohly závěry následných analytických postupů významně zkreslit. Do exploratorní analýzy se zpravidla zařazuje analýza box-plot, charakteristiky popisné statistiky a popř. ověření normality souboru, která obecně vyjadřuje statistickou stabilitu souboru. Normalita se zpravidla ověřuje pomocí Kolmogorova-Smirnova testu, respektive Shapiro-Wilkova testu.
Abstrakt anglicky: The aim of this paper is to verify the suitability and representativeness of the input data used in advanced statistical methods. Before the application of advanced statistical methods it is desirable to realize exploratory analysis of variables from input database. This analysis can help to eliminate threats and weaknesses of the input data. Bad quality of variables could lead to non correct results of advanced analysis. Exploratory data analysis usually contains the following methods: box plot, characteristics of descriptive statistic and the test for normality. They help to verify statistical stability of our database. Normality is usually verified by the Kolmogorov Smirnov test or Shapiro Wilk test of hypothesis.
Rozsah: 13
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: Exploratorní statistika, pasivní domy, průvzdušnost, kvalita
Klíčová slova anglicky: Exploratory analysis, passive house, airtightness
Jazyk (originál): angličtina (eng)
Titul česky: Exploratorní analýza vstupních dat
Titul anglicky: Exploratory Input Data Analysis
Datum konání: 19.04.2012
Financování: SP2012/31