FRVŠ2014/11 | Biotické napadení omítek na zateplených fasádách

Hlavním záměrem projektu je inovace osnovy předmětu Průmyslové a pozemní stavitelství I. Cílovou skupinou jsou studenti navazujícího studia oboru Průmyslové stavitelství ve studijním programu Stavební inženýrství. Inovace spočívá v rozšíření dosavadního studijního plánu předmětu o problematiku biotického napadení fasád zateplených kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). Nežádoucí výskyt mikroorganismů na fasádách zateplených budov má vzrůstající charakter, zejména z důvodu stále zvyšujícího se počtu zateplených budov zateplovacím systémem ETICS. Je nezbytné seznámit budoucí stavební inženýry s průzkumem, diagnostikou a především s prevencí a sanací napadených fasád. Mimo jiné se předpokládá získané poznatky publikovat na zahraniční konferenci se zápisem v databázi SCOPUS a využití dat pro zpracování disertační práce hlavního řešitele projektu.

Současný stav řešené problematiky

Biotickým napadením fasád mikroorganismy se rozumí nežádoucí výskyt řas a hub na jejich povrchu. V současné době je v návaznosti na zvyšující se tloušťku tepelné izolace obvodového pláště zpozorován zvýšený výskyt těchto parazitů na fasádách budov. Jedná se o novodobou poruchu fasád zateplených kontaktním zateplovacím systémem, která výrazně narušuje estetickou funkci ETICS. Problematika biotického napadení fasád je v oblasti bádání. Současná preventivní a sanační opatření formou biocidních prostředků jsou účinná pouze krátkodobě. S možným napadením fasády je třeba kalkulovat od počátku projektu zateplení a navrhnout nejen preventivní opatření nátěry, ale zaměřit se předem i na faktory umožňující jejich růst a eliminovat je. Abychom se mohli zabývat problematikou biotického napadení fasád, je třeba spolupracovat s odborníky na vědy jako je algologie (věda o řasách), mikrobiologie, bionanotechnologie apod. Řasy a houby jsou přirozenou součástí našeho ekosystému. Je nutné hledat opatření, které jim zabrání, aby se staly i přirozenou součástí našich fasád.

Cíle řešení

Cílem inovace je upozornit studenty na novodobé vady a poruchy konstrukcí a materiálů souvisejících s normovými požadavky, konkrétně na výskyt řas a hub na fasádách. Studenti budou seznámení s původem problému, jeho následky, preventivními a sanačními opatřeními. Vzhledem k tomu, že valná většina současných budov je buď již zateplena, nebo tak bude učiněno v následujících letech, je nutné, aby budoucí stavební inženýři byli s problematikou podrobně seznámeni a uměli teoretické znalosti aplikovat v praxi.

Závěrečná zpráva

Průběh projektu FRVŠ-TO-3 11/2014S s názvem Biotické napadení omítek na zateplených fasádách a získané výsledky jsou plně v souladu s podanou žádostí projektu. Záměrem projektu byla inovace osnovy předmětu Průmyslové a pozemní stavitelství (225-0928/01, garant předmětu prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.) s ohledem na současnou problematiku mikrobiologického napadení fasád budov řasami, houbami a sinicemi. Nežádoucí výskyt těchto mikroorganismů na fasádách zateplených budov má vzrůstající charakter, zejména z důvodu stále zvyšujícího se počtu zateplených budov zateplovacím systémem ETICS. Udržitelnost a dostupnost výstupu bude zajištěna z provozních prostředků Katedry pozemního stavitelství (225).

Hlavním cílem projektu bylo zpracování podkladů a přednášek pro inovaci výuky v oblasti biotického napadení omítek mikroorganismy. Cílovou skupinou projektu jsou studenti navazujícího studia oboru Průmyslové stavitelství (3607T016) ve studijním programu Stavební inženýrství (N3607). Hlavní řešitelka projektu Ing. Veronika Kučeriková a spoluřešitel projektu Ing. Michal Kraus v rámci dvou přednášek v předmětu Průmyslové a pozemní stavitelství seznámili studenty s problémem novodobé poruchy fasád s vnějším kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) – biotickým napadením mikroorganismy. Je žádoucí, aby budoucí stavební inženýři byli seznámeni s aktuálním problémem biotického znehodnocování omítky zateplených budov a měli základní teoretické znalosti pro následnou praxi.

V rámci projektu byly zpracovány podklady ve formě prezentací k dvěma přednáškám inovovaného předmětu dle stanovené osnovy v žádosti projektu. Dále byl připraven studijní a vzdělávací text zahrnující podrobnou charakteristiku biotického napadení od příčin až po možnosti sanačních a preventivních opatření. Získané podklady budou taktéž sloužit hlavní řešitelce Ing. Veronice Kučerikové pro zpracování tezí disertační práce a následně ke zpracování samotné doktorské disertační práce.

V rámci první inovované přednášky, dne 27. 11. 2014, byli studenti seznámeni s novodobou formou estetického znehodnocování fasád, s mikroorganismy a jejich základní charakteristikou, s příčinami napadení, s tepelně – technickou a vlhkostní problematikou zateplených fasád, s diagnostikou povrchu, s průzkumem okolí a možných vlivů podporující růst řas a hub na fasádách.

Ve druhé přednášce, která proběhla dne 11. 12. 2014, byli studenti seznámeni s možnostmi sanace napadených fasád. Dále byli studenti seznámeni s preventivními opatřeními a pravidelnou údržbou fasády. Studentům byla ukázána fotodokumentace napadených fasád budov včetně detailů.

Aktuální problematika biotického napadení zateplených fasád budov byla také představena a publikována na mezinárodní konferenci enviBUILD 2014 se zápisem v databázi SCOPUS a na konferenci VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2014.