IGS201809 | Optimalizace variantního řešení obvodových plášťů budov

Název interního grantu: Optimalizace variantního řešení obvodových plášťů budov

Katedra: Katedra stavebnictví

Hlavní řešitel: Nováková, Petra, Ing. et Ing.

Spoluřešitelé: Dědič, Martin, Ing., Kraus, Michal, Ing., Ph.D.,  Žák, Jaroslav, doc., Ing., CSc. (mentor)

Anotace

Výzkumná náplň mladých akademických pracovníků Katedry stavebnictví VŠTE v interním grantu Optimalizace variantního řešení obvodových plášťů budov je zaměřena na analýzu variantního řešení obvodových plášťů budov z hlediska stavebně-konstrukčních, provozních, ekonomických, energetických a environmentálních aspektů. Návrh optimalizace variantního řešení bude založen na výsledcích neparametrické analýzy DEA (Data Envelopment Analysis) hodnotící relativní efektivnost a výkonnost posuzovaných aspektů. Cílem optimalizace variantního řešení obvodových plášťů je definice variant maximalizující efektivnost posuzovaných parametrů při zachování minimálních nákladů obvodových plášťů budov v průběhu celého životního cyklu.

Předpokládané konkrétní výstupy

  • Úprava anotací, doplnění obsahové náplně učebních textů, přednášek a seminářů (zejména předměty Technologie staveb I, Technologie staveb II, Nízkoenergetické a pasivní stavby, Udržitelná výstavba budov)
  • Podpora a příprava publikačních výstupů mladých akademických pracovníků
  • Výstupy z řešení interního grantu budou sloužit jako vstupy pro přípravu projektu TAČR

Přínos k rozvoji VŠTE

Interní grant zaměřený na optimalizaci variantního řešení obvodových plášťů budov umožní zahájit vlastní katedrální výzkum, který zatím není na Katedře stavebnictví realizován a který se stane základem pro zkvalitnění publikačních aktivit, zejména u mladých akademických pracovníků katedry.

Cílová skupina

Mladí akademičtí pracovníci, studenti (zejména bakaláři a diplomanti)

Současný stav řešeného problému

Sektoru budov je v současnosti věnována stále větší pozornost, neboť sektor budov představuje významného konzumenta primárních neobnovitelných zdrojů, energie a producenta emisí skleníkových plynů a odpadů. V současné době se dbá zejména na nízkou energetickou náročnost z hlediska finanční úspory a na šetrnost k životnímu prostředí. Základním legislativním podkladem pro tzv. energeticky efektivní výstavbu je revidovaná směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD II). Hlavní cíl „20-20-20“ značí, že do roku 2020 by se mělo dosáhnout 20% snížení spotřeby energie, 20% snížení emisí skleníkových plynů a 20% zvýšení podílu obnovitelných zdrojů celkové výroby energie v Evropě v porovnání s rokem 1990. Soudobé znalosti a technologie reflektují stále se zvyšující podíl energeticky úsporných staveb, které mohou v krátkém časovém horizontu představovat ekonomickou a environmentální zátěž. Je nezbytné věnovat patřičnou pozornost i environmentálním aspektům v souladu s principy trvalé udržitelnosti zohledňující vazby životního prostředí se sociálně-kulturními a ekonomickými aspekty v průběhu celého životního cyklu budovy. S ohledem na řešení projektu „Heartland Green Sheets“ doporučené aspekty udržitelných stavebních materiálů a konstrukcí jsou nízká spotřeba energie, recyklovatelnost, využívání obnovitelných, místních nebo regionálně vyráběných zdrojů, nízký dopad na životní prostředí, trvanlivost, minimalizace odpadu, zdravotní nezávadnost a další.

Cíle řešení

Cílem řešení projektu je zvýšení odborné kvality mladých vědeckých pracovníků Katedry stavebnictví VŠTE v oblasti navrhování obvodových plášťů budov. Návrh optimalizace variantního řešení obvodových plášťů budov z hlediska stavebně – konstrukčních, provozních, ekonomických, energetických a environmentálních parametrů v souladu s principy trvalé udržitelnosti v průběhu celého životného cyklu stavby.

Harmonogram prací v roce 2018

02/2018 – 03/2018 Návrh variant

03/2018 – 06/2018 Sběr dat

06/2018 – 09/2018 Analýza a optimalizace variantního řešení obvodových plášťů

09/2018 – 10/2018 Příprava publikačních výstupů v časopisech, implementace do výuky, závěrečná zpráva