Progresivní technologie budov | PTV | LS 2016

Cílem předmětu je získat aktuální informace o progresivních technologiích budov se zaměřením na materiály, stavební konstrukce a techniku prostředí budov. Jednotlivé technologie a konstrukce budou podrobené energetickému a environmentálnímu hodnocení. Princip environmentálního hodnocení je prezentován na zjednodušené metodě SBToolCZ, která hodnotí kvalitu budovy z environmentálních, socio-kulturních, ekonomických kritérií.

 • Hodnocení semináře (0 – 30 bodů)
  • Semestrální projekt (20 bodů), obhajoba semestrálního projektu (5 bodů), dílčí úkoly na semináři (5 bodů)
  • Semestrální projekt nutno odevzdat a obhájit nejpozději v posledním týdnu výuky
 • Písemný test (0 – 70 bodů)
  • Písemný test z celé obsahové náplně předmětu
 • Hodnocení
  • Započteno (100-70), X (69,99-30), Nezapočteno (29,99-0)

Harmonogram

 • Seminář č. 1 a 2:
  • Obsah, požadavky, úvod
  • Harmonogram, požadavky a hodnocení předmětu PTV
  • Legislativa, zelená architektura, koncepce navrhování energeticky efektivních budov
  • Zadání semestrální práce
  • Zadané úkoly do příštího cvičení:
   • Dispoziční návrh a stavebně – konstrukční řešení budovy s nízkou energetickou náročností (možno převzít vlastní nebo cizí projekt ve formě studie)
  • Podklady Seminář č. 1 a 2 ke stažení (aktualizace 07. 02. 2016)
 • Seminář č. 3 a 4:
  • Stavební řešení energeticky efektivních budov
  • Konzultace a kontrola úkolů z předchozího semináře (schválení připraveného zadání pro energetické a environmentální posouzení – 1 bod)
  • Výpočet objemového faktoru tvaru budovy (A/V)  (1 bod)
  • Podklady Seminář č. 3 a 4 ke stažení (aktualizace 03. 03. 2016)
 • Cvičení č. 5 a 6:
  • Požadavky na tepelnou ochranu budov dle ČSN 73 0540-2 (2011)
  • Základní tepelně technické posouzení skladby stavební konstrukce (TEPLO) (1 bod)
  • Podklady Seminář č. 5 a 6 ke stažení (aktualizace 10. 03. 2016)
 • Seminář č. 7 a 8:
  • Technické soustavy v energeticky efektivních budovách
  • Komplexní hodnocení energetické náročnosti budovy dle TNI 73 0329 (ENERGIE) (1 bod)
  • Podklady Seminář č. 7 a 8 ke stažení  (aktualizace 27. 03. 2016)
 • Seminář č. 9 a 10:
  • Environmentální a komplexní hodnocení budov (SBToolCZ)
  • Předběžné hodnocení kvality budovy dle preSBToolCZ (1 bod)
  • Podklady Seminář č. 9 a 10 ke stažení (aktualizace 10. 04. 2016)
  • Formulář pro předběžné hodnocení kvality budovy Předběžné hodnocení kvality budovy preSBToolCZ
 • Seminář č. 11 a 12:
  • Materiálové, odpadové a vodní hospodářství
  • Podklady Seminář č. 11 a 12 ke stažení (aktualizace 30. 04. 2016)
  • Prezentace a obhajoba semestrální projektů (0 – 5 bodů)
 • Seminář č. 13 a 14 (18. 05. 2016):
  • Závěrečný test (0 – 70 bodů), odevzdání semestrální práce (0 – 20 bodů), hodnocení

Zadání semestrálního projektu

Vypracování, odevzdání a obhajoba semestrálního projektu: „Energetické a komplexní hodnocení kvality budovy s nízkou energetickou náročností“ je nutnou podmínkou pro absolvování předmětu Progresivní technologie budov.

Struktura semestrálního projektu

 1. Titulní strana semestrálního projektu
 2. Úvod
 3. Lokalita
 4. Architektonicko – stavební řešení
 5. Stavební konstrukce
 6. Technická zařízení budovy
 7. Energetická bilance (slovní popis výsledků dle ENERGIE)
 8. Komplexní hodnocení kvality budovy (slovní popis výsledků dle preSBToolCZ)
 9. Závěr a doporučení
 10. Přílohy (Protokoly z TEPLA, ENERGIE, SBToolCZ, výkresová dokumentace – studie)

Poklady ke stažení

 • Zadání semestrálního projektu „Energetické a komplexní hodnocení kvality budovy s nízkou energetickou náročností“
 • Formulář pro předběžné hodnocení kvality budovy Předběžné hodnocení kvality budovy preSBToolCZ
 • Metodika SBToolCZ (Manuál hodnocení staveb ve fázi návrhu). Zkrácená studijní verze, M. Vonka a kol.
 • Výsledná tabulka hodnocení (možno použít – nepovinné)
 • Ukázka vyhodnocení dle TNI 73 0329 (ENERGIE)