SVV201802 | Adresná identifikace a analýza determinačních faktorů kvality vnitřního prostředí

Anotace

Výzkumná náplň řešitelského kolektivu je zaměřena na adresnou identifikaci a analýzu determinačních faktorů kvality vnitřního prostředí pro výuku a vzdělávání studentů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Cílem projektu je na základě multikriteriální analýzy zhodnotit kvalitu vnitřního prostředí VŠTE, případně navrhnout varianty optimalizace. V rámci řešení projektu se předpokládá konfrontace výsledků subjektivního vnímání kvality vnitřního prostředí (teplotní komfort, vnímaná vlhkost, přijatelnost vzduchu, intenzita odéru, intenzita osvětlení, vnímaná hluková zátěž a akustický komfort, vnímaná barevnost interiéru, …) s výsledky monitoringu in-situ (teplota, vlhkost, koncentrace CO2, intenzita osvětlení, rychlost proudění vzduchu) pomocí multifunkčního měřicího přístroje pro analýzu kvality vnitřního prostředí a komfortu (Testo 480 + příslušenství).

Projektový tým

Hlavní řešitel (akademický pracovník): Ing. et Ing. Petra Nováková

Další řešitelé – studenti (magisterského programu):  Dvořák, Martin, učo 14241 [NKSp]; Koreszka, Tomáš, učo 9720 [NKSp]; Vacek, Daniel, učo 14264 [NKSp]

Další řešitelé – akademičtí pracovníci: Ing. Michal Kraus, Ph.D.

Zásadní odborné výstupy členů výzkumného týmu relevantních pro projekt za poslední 3 roky

 • JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid, Michal KRAUS a Petra NOVÁKOVÁ. Budovy a prostředí. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2018. (V současné době probíhá finalizace monografie a implementace připomínek recenzentů).
 • KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Air Quality Analysis of Residental Buildings. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017: Volume 17 Nano, Bio and Green and Space – Technologies for a Sustainable Future, Issue 62. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017. s. 651-657, 7 s. ISBN 978-619-7408-13-3. doi:10.5593/sgem2017/62/S27.083.
 • KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Environment in Residential Prefabricated Buildings. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 4 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/245/4/042072.
 • KRAUS, Michal. Hygrothermal Analysis of Indoor Environment of Residential Prefabricated Buildings. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E.. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 4 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017. s. 042071-42077. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/245/4/042071.
 • KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Noise Loading in Residential Prefabricated Buildings. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E.. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 8 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/245/8/082028.
 • JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid a Michal KRAUS. Perceived Indoor Thermal Conditions and Progresive Indoor Technologies. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017: Volume 17 Nano, Bio and Green and Space – Technologies for a Sustainable Future, Issue 62. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017. s. 705-712, 8 s. ISBN 978-619-7408-13-3. doi:10.5593/sgem2017/62/S27.090.
 • KRAUS, Michal. Pairwaise Comparision of Determinants of Building Airtightness. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2016. s. 577-584, 8 s. ISBN 978-619-7105-79-7. doi:10.5593/SGEM2016/HB63/S10.074.

Odborná charakteristika projektu

Stručná charakteristika

Předmětem projektu je analýza parametrů kvality vnitřního prostředí (např. přijatelnost vzduchu, intenzita odéru, teplotní komfort, vnímaná vlhkost, vnímané osvětlení, vnímaná hluková zátěž, vnímaná barevnost interiéru, atd.) v učebnách areálu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

V úvodní fázi projektu je nutné na základě teoretických východisek a brainstormingového šetření výzkumného týmu stanovit faktory kvality v závislosti na jednotlivých složkách vnitřního prostředí budov (tepelně-vlhkostní parametry, přijatelnost vzduchu, odéry, hluk a srozumitelnost výkladu, intenzita osvětlení, atd.). Komplexní multikriteriální hodnocení kvality vnitřního prostředí vyžaduje nedříve stanovit váhy jednotlivých složek vnitřního prostředí, které vyjadřují důležitost daného parametru. Předpokládá se využití metody párového srovnání (Fullerův trojúhleník) a distribuce dotazníků panelistům (studenti VŠTE). Z vyhodnocení a analýzy výsledků (např. Paretova analýza) bude připraven první výstup projektu.

Druhá fáze projektu je věnována vnímané kvalitě vnitřního prostředí v jednotlivých učebnách Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Z důvodu omezení míry adaptace panelistů je nutné dotazníky subjektivního hodnocení vnímaných složek vnitřního prostředí distribuovat v prvních 15 minutách výukového bloku. Výsledky dotazníkového šetření budou komparovány s výsledky měření kvality vnitřního prostředí in-situ (nutnost zakoupit měřicí přístroj pro analýzu kvality vnitřního prostředí budov, viz specifikace položkového rozpočtu. Přístrojové vybavení bude taktéž použito ve výuce předmětu Budovy a prostředí). Analýza kvality vnitřního prostředí bude aplikována na typy učeben (laboratoř, aula, PC učebna, třída)  v rámci jednotlivých budov VŠTE (A-E). Výsledky budou prezentovány formou příspěvku na konferenci evidované v databázi Scopus a WoS.

Současný stav

Vnitřní prostředí, základní uživatelské kritérium kvality budov, významně ovlivňuje expozici lidí vůči znečišťujícím látkám, neboť lidé tráví ve vnitřním prostředí budov až 90 % svého času. Polutanty, které při daných koncentracích a době expozice, negativně působí na zdraví, výkonnost a komfort uživatelů budov. Z hlediska zajištění kvality vnitřního prostředí je nezbytné posuzovat dané prostředí multikriteriálně jako vzájemnou interakci veškerých fyzikálních, chemických a biologických aspektů.  V souladu se základními principy trvale udržitelné výstavby je nutné zajistit kvalitní vnitřní prostředí s ohledem na fyzikální, chemické a biologické faktory vnitřního prostředí. Expozice faktorů vnitřního prostředí má za následek celou řadu senzorických projevů u uživatelů budov. Dle aktuálních zpráv Světové zdravotnické organizace (WHO), v současnosti až 85 % obyvatel trpí Syndromem nezdravých budov. Syndrom nezdravých budov (SBS) lze definovat jako skupinu více či méně závažných nemocí a zdravotních potíží, které si lidé mohou přivodit dlouhodobým pobytem v uzavřených místnostech. Mezi nejčastější problémy patří rozvoj nebo zhoršení alergií, astma, opakované záněty dýchacích cest, bolest hlavy, podráždění očí, zvýšený krevní tlak nebo cholesterol, kardiovaskulární choroby, deprese, neuróza, snížená imunita, atd. Podle Světové zdravotnické organizace lze tímto syndromem označit budovy, kde alespoň 20 % všech uživatelů vykazuje některý z výše uvedených symptomů. Mezi nejčastější příčiny Syndromu nezdravých budov patří nadměrná rychlost proudění vzduchu (průvan), nerovnováha tepelně-vlhkostních parametrů v prostoru a v čase, odérová zátěž, nedostatečné osvětlení a přílišný hluk.

Cíle (předpokládané výstupy), způsob jejich dosažení a časový harmonogram

Předpokládané výstupy

 • Min. 2 x příspěvek na konferenci nebo článek evidovaný v databázi SCOPUS a WoS (např. Defekty budov 2018, SGEM GREEN VIENNA 2018; časopis Vytápění, větrání, instalace)
 • Poklady pro zpracování žádosti TAČR/GAČR se zaměřením na vnímanou kvalitu vnitřního prostředí a výkonnost (prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. a kol.)

Postup řešení

  1. Teoretická východiska
  2. Definice problémů
  3. Sběr a explorativní analýza dat
  4. Analýza a vyhodnocení získaných dat
  5. Příprava výstupů, návrhy řešení a příprava výstupů

Časový harmonogram

Březen – květen 

– Teoretická rešerše

– Příprava a distribuce dotazníků (párové srovnání)

Červen – srpen

– Analýza dotazníků a definice důležitosti jednotlivých složek vnitřního prostředí

– Příprava publikace DEFEKTY BUDOV 2018

Září – listopad

– Subjektivní vnímání kvality vnitřního prostředí učeben v konfrontaci s výsledky měření in-situ

– Příprava publikace SGEM VIENNA GREEN 2018

Prosinec

– Příprava závěrečné zprávy a hodnocení projektu

Položkový rozpočet, včetně účastí na odborných akcích a konferencích

Rozpočet projektu
Osobní

náklady

Odměny AP (2 x 12 000 Kč)

Odměny studenti (3 x 12 000 Kč)

24 000 Kč    (40 %)

36 000 Kč    (60 %)

31 %
Materiálové náklady Měření pohody vnitřního prostředí

Drobné kancelářské potřeby a toner pro tisk dotazníků

133 000 Kč

2 000 Kč

69 %
Celkem náklady   195 000 Kč 100 %