AMBIS | Úvod do pozemního stavitelství | UPS | ZS 2018

Předmět je povinně volitelný pro studenty bez předchozího technického vzdělání. Cílem je studentům poskytnout základní informace o stavebních dílech a prvcích a orientaci ve stavebně technické dokumentaci.

Výstupy z učení:

 • Základní principy zakreslování stavebních konstrukcí a čtení stavebních výkresů
 • Odbornou terminologii v oblasti pozemního stavitelství
 • Základy stavebního řešení objektů pozemních staveb

Hodnocení

 • Klasifikovaný zápočet bude udělen za:
  • Za semestrální práci zpracovanou v požadovaném rozsahu, správnosti a včasně odevzdanou, včetně případných penalizačních úkolů při opožděném odevzdání (max. 30 bodů).
  • Zodpovězení otázek v písemném zápočtovém testu s nejméně 60 % správností; test bude zaměřen na znalosti látky probírané ve výuce (max. 70 bodů).
 • Semestrální práce: Povinné je zpracování semestrální práce, odevzdané nejpozději v prvním týdnu zkouškového období semestru. Případné pozdější odevzdání semestrální práce, bez doložení objektivních důvodů opoždění, bude penalizováno zadáním rozšiřujících úkolů semestrální práce. Semestrální práce bude sestávat z 5 dílčích úkolů. SEMESTRÁLNÍ PROJEKT RÝSOVANÝ RUKOU! (bez pravítka).

Stupnice hodnocení

 • 1 výborně (90 – 100 %)
 • 2 velmi dobře (75 – 89 %)
 • 3 dobře (60 – 74 %)
 • 4 nedostatečně (0 – 59 %)

Harmonogram výuky

 • Seminář č. 1 (přednáška a cvičení)
  • Úvod, stavební legislativa, projektová dokumentace
  • Specifikace zadání, výběr stavby pro zpracování semestrální práce (SP). Úvod do zakreslování staveb.
  • Podklady ke stažení
 • Seminář č. 2 (přednáška a cvičení)
 • Seminář č. 3 (přednáška a cvičení)
  • Úvod do stanovení zastavěné plochy a obestavěného prostoru budov. Stavební díly
  • Zobrazování stavebních prvků a konstrukcí
  • Konzultace semestrální práce
  • Podklady ke stažení
 • Seminář č. 4 (přednáška a cvičení)
  • Svislé konstrukce.
  • Výpočty základních výměr stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor
  • Konzultace semestrální práce
  • Poklady ke stažení
 • Seminář č. 5 (přednáška a cvičení)
  • Vodorovné konstrukce
  • Test – zakreslení učebny
  • Konzultace semestrální práce
  • Poklady ke stažení
 • Seminář č. 6 (přednáška a cvičení)
  • Konstrukční systémy a prvky pozemních staveb
  • Výkresy stropních konstrukcí
  • Konzultace semestrální práce
  • Poklady ke stažení
 • Seminář č. 7 (přednáška a cvičení)
  • Předsazené a ustupující konstrukce
  • Ztužující věnce
  • Konzultace semestrální práce
  • Poklady ke stažení
 • Seminář č. 8 (přednáška a cvičení)
  • Schodiště a šikmé rampy
  • Výkresy schodiště
  • Konzultace semestrální práce
  • Poklady ke stažení
 • Seminář č. 9 (přednáška a cvičení)
 • Seminář č. 10 (přednáška a cvičení)
 • Seminář č. 11 (přednáška a cvičení)
  • Kompletační prvky a konstrukce
  • Výkresy kompletačních prvků
  • Konzultace semestrální práce
  • Poklady ke stažení
 • Seminář č. 12 (přednáška a cvičení)
  • Kompletační prvky a dokončení
  • Opakování
  • Konzultace semestrální práce