AMBIS | Úvod do pozemního stavitelství | UPS | LS 2020

Předmět je povinně volitelný pro studenty bez předchozího technického vzdělání. Cílem je studentům poskytnout základní informace o stavebních dílech a prvcích a orientaci ve stavebně technické dokumentaci.

Výstupy z učení:

 • Základní principy zakreslování stavebních konstrukcí a čtení stavebních výkresů
 • Odbornou terminologii v oblasti pozemního stavitelství
 • Základy stavebního řešení objektů pozemních staveb

Hodnocení

 • Klasifikovaný zápočet bude udělen za:  
  • Za semestrální práci zpracovanou v požadovaném rozsahu, správnosti a včasně odevzdanou, včetně případných penalizačních úkolů při opožděném odevzdání (max. 35 bodů).
  • Zodpovězení otázek v písemném zápočtovém testu s nejméně 60 % správností; test bude zaměřen na znalosti látky probírané ve výuce (max. 75 bodů).
 • Semestrální práce: Povinné je zpracování semestrální práce, odevzdané nejpozději v prvním týdnu zkouškového období semestru. Případné pozdější odevzdání semestrální práce, bez doložení objektivních důvodů opoždění, bude penalizováno zadáním rozšiřujících úkolů semestrální práce. Semestrální práce bude sestávat z 5 dílčích úkolů. SEMESTRÁLNÍ PROJEKT RÝSOVANÝ RUKOU! (bez pravítka).

Stupnice hodnocení

 • 1 výborně (90 – 100 %)
 • 2 velmi dobře (75 – 89 %)
 • 3 dobře (60 – 74 %)
 • 4 nedostatečně (0 – 59 %)

Harmonogram výuky

Teoretická východiska (přednášky)

 1. Úvod, stavební legislativa, projektová dokumentace (Podklad ke stažení)
 2. Konstrukční systémy a prvky pozemních staveb (Podklad ke stažení)
 3. Stavebně technické výkresy a zásady zakreslování (Podklad ke stažení)
 4. Základy a spodní stavba (Podklad ke stažení)
 5. Úvod do stanovení zastavěné plochy a obestavěného prostoru budov, stavební díly (Podklad ke stažení)
 6. Svislé konstrukce (Podklad ke stažení)
 7. Vodorovné konstrukce (Podklad ke stažení)
 8. Předsazené konstrukce (Podklady ke stažení)
 9. Schodiště a šikmé rampy (Podklad ke stažení)
 10. Zastřešení budov
 11. Kompletační prvky a konstrukce
 12. Opakování