Cílem cvičení  předmětu Udržitelná výstavba budov je  získat základní znalost a přehled v hodnocení komplexní kvality budov z hlediska kritérií udržitelné výstavby. Princip hodnocení je prezentován na metodě SBToolCZ, která hodnotí kvalitu budovy z environmentálních, socio-kulturních a ekonomických kritérií. Cvičení nenahrazují přednášky !!!

Podmínkou absolvování cvičení z předmětu Udržitelná výstavba budov je vypracování a odevzdání semestrálního projektu na téma Hodnocení objektu podle metodiky SBSToolCZ pro bytové stavby ve fázi návrhu.

Hodnocení cvičení (0 – 30 bodů)

 • Semestrální projekt (17 bodů), prezentace – obhajoba projektu (5 bodů), dílčí úkoly ve cvičení (8 bodů)
 • Semestrální projekt odevzdat a obhájit v rámci posledního cvičení N_UVB (4. 12. 2017)

Harmonogram cvičení

 • Cvičení č. 1  a cvičení č. 2 (25. 9. 2017):
  • Úvod a podmínky absolvování
  • Harmonogram cvičení
  • Zadání semestrálního projektu
  • Seznámení s metodou SBTool.cz
   • Zadané úkoly do příště: Dispoziční návrh a stavebně – konstrukční řešení objektu
  • Podklady ze cvičení ke stažení:
   • Cvičení č. 1 a 2 (25. 9. 2017)
   • Metodika SBToolCZ (Manuál hodnocení staveb ve fázi návrhu). Zkrácená studijní verze, M. Vonka a kol.
 • Cvičení č. 3 a cvičení č. 4 (9. 10. 2017):
  • Komplexní hodnocení energetické náročnosti budovy (ENERGIE)
  • Environmentální kritéria
   • Zadání výpočtů kritérií E01, E02, E03, E04
  • Konzultace a kontrola úkolů z předchozího cvičení (2 body)
  • Podklady ze cvičení ke stažení:
   • Podklad ze Cvičení č. 3 a 4 ke stažení
   • Katalog stavebních materiálů
   • Katalog tepelných a akustických izolací
   • Emisní a konverzní faktory
   • Životnost stavebních konstrukcí a komponentů
  • Protokoly k výpočtům jednotlivých kritérií
   • E. 01 POTENCIÁL GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ (GWP)
   • E. 02 POTENCIÁL OKYSELOVÁNÍ PROSTŘEDÍ (AP)
   • E. 03 POTENCIÁL EUTROFIZACE PROSTŘEDÍ (EP)
   • E. 04 POTENCIÁL NIČENÍ OZONOVÉ VRSTVY (ODP)
 • Cvičení č. 5 a cvičení č. 6 (23. 10. 2017):
  • Environmentální kritéria
   • Zadání výpočtů kritérií E05, E06, E07, E08, E09, E10, E11, E12
  • Podklad ze cvičení č. 5 a 6 ke stažení
  • Protokoly k výpočtům jednotlivých kritérií
   • E.05 POTENCIÁL TVORBY PŘÍZEMNÍHO OZONU (POCP)
   • E. 06 VYUŽITÍ ZELENĚ NA POZEMKU
   • E. 07 VYUŽITÍ ZELENĚ NA STŘECHÁCH A FASÁDÁCH
   • E. 08 SPOTŘEBA PITNÉ VODY
   • E. 09 SPOTŘEBA PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
   • E. 10 POUŽITÍ KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ PŘI VÝSTAVBĚ a příloha P.04 RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
   • E. 11 VYUŽITÍ PŮDY
   • E. 12 PODÍL DEŠŤOVÉ VODY ZACHYCENÉ NA POZEMKU
  • Konzultace a kontrola úkolů z předchozího cvičení (2 body)
 • Cvičení č. 7 a cvičení č. 8 (6. 11. 2017):
  • Sociální kritéria
   • Zadání výpočtů kritérií S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S10, S11
  • Podklad ze cvičení č. 7 a 8 ke stažení
  • Konzultace a kontrola úkolů z předchozího cvičení (Prokotoly E01 -E06 – 2 body)
  • Protokoly k výpočtům jednotlivých kritérií
   • S. 01 VIZUÁLNÍ KOMFORT
   • S. 02 AKUSTICKÝ KOMFORT
   • S. 03 TEPELNÁ POHODA V LETNÍM OBDOBÍ
   • S. 04 TEPELNÁ POHODA V ZIMNÍM OBDOBÍ
   • S. 05 ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MATERIÁLŮ
   • S. 06 UŽIVATELSKÝ KOMFORT
   • S. 07 BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
   • S. 08 ZAJIŠTĚNÍ ZABEZPEČENÍ BUDOVY
   • S. 09 FLEXIBILITA VYUŽITÍ BUDOVY
   • S. 10 PROSTOROVÁ EFEKTIVITA
   • S. 11 VYUŽITÍ EXTERIÉRU BUDOVY PRO POBYT OBYVATEL
 • Cvičení č. 9 a cvičení č. 10 (20. 11. 2017):
  • Ekonomická kritéria a management, Lokalita
   • Zadání výpočtů kritérií C01, C02, C03, C04, L01, L02, L03, L04, L05 a L06
  • Podklad ze cvičení č. 9 a 10 ke stažení
  • Konzultace a kontrola úkolů z předchozího cvičení (2 body)
  • Protokoly k výpočtům jednotlivých kritérií
   • Protokoly k výpočtům jednotlivých kritérií
    • C. 01 ANALÝZA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
    • C. 02 ZAJIŠTĚNÍ PROVÁDĚCÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE (Aktualizace 27. 11. 2016)
    • C. 03 AUTONOMIE PROVOZU
    • C. 04 MANAGEMENT TŘÍDĚNÉHO ODPADU
    • TABULKY PRO ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ KE STAŽENÍ
 • Cvičení č. 11 a cvičení č. 12 (4. 12. 2017):
  • Prezentace a obhajoba projektů semestrálních projektů
  • Vzájemné porovnání výsledků jednotlivých posuzovaných objektů

Zadání semestrálního projektu

Vypracování, odevzdání a obhajoba semestrálního projektu: „Hodnocení objektu podle metodiky SBToolCZ pro hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu“ je nutnou podmínkou pro absolvování cvičení předmětu Udržitelná výstavba budov.

Semestrální projekt bude zpracován na libovolný rodinný dům (projekt může být převzat z jiného předmětu) umístěný na přesné, reálné parcele. Rozsah a povinné členění semestrálního projektu je definován níže.

Struktura semestrálního projektu

 1. Titulní strana a zadání semestrálního projektu
 2. Podrobný popis navrhované budovy a lokality
 3. Velikostní ukazatele budovy (zastavěná plocha, obestavěný prostor, výkaz výměr, …)
 4. Výpočty a zdůvodnění hodnocení jednotlivých kritérií
 5. Tabulkové shrnutí výsledků hodnocení jednotlivých kritérií
 6. Závěr dokumentující dosažený stupeň kvality budovy
 7. Výkresová dokumentace situace, půdorysy, řez, pohledy – maximální formát A4 – A3)
 8. Přílohy

Ostatní materiály a pomůcky

 • Online katalog environmentálních profilů stavebních materiálů na www.envimat.cz (nutno se registrovat)