VŠTE | Udržitelná výstavba budov | N_UVB | cvičení | ZS 2018

Cílem cvičení  předmětu Udržitelná výstavba budov je  získat základní znalost a přehled v hodnocení komplexní kvality budov z hlediska kritérií udržitelné výstavby. Princip hodnocení je prezentován na metodě SBToolCZ, která hodnotí kvalitu budovy z environmentálních, socio-kulturních a ekonomických kritérií. Cvičení nenahrazují přednášky !!!

Podmínkou absolvování cvičení z předmětu Udržitelná výstavba budov je vypracování a odevzdání semestrálního projektu na téma Hodnocení objektu podle metodiky SBSToolCZ pro bytové stavby ve fázi návrhu.

Hodnocení cvičení (0 – 30 bodů)

 • Semestrální projekt (17 bodů), prezentace – obhajoba projektu (5 bodů), dílčí úkoly ve cvičení (8 bodů)
 • Semestrální projekt odevzdat a obhájit v rámci posledního cvičení N_UVB (10.-11. 12. 2018)

Harmonogram cvičení

 • Cvičení č. 11 a cvičení č. 12 (12. 12. 2017):
  • Prezentace a obhajoba projektů semestrálních projektů
  • Vzájemné porovnání výsledků jednotlivých posuzovaných objektů

Zadání semestrálního projektu

Vypracování, odevzdání a obhajoba semestrálního projektu: „Hodnocení objektu podle metodiky SBToolCZ pro hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu“ je nutnou podmínkou pro absolvování cvičení předmětu Udržitelná výstavba budov.

Semestrální projekt bude zpracován na libovolný rodinný dům (projekt může být převzat z jiného předmětu) umístěný na přesné, reálné parcele. Rozsah a povinné členění semestrálního projektu je definován níže.

Struktura semestrálního projektu

 1. Titulní strana a zadání semestrálního projektu
 2. Podrobný popis navrhované budovy a lokality
 3. Velikostní ukazatele budovy (zastavěná plocha, obestavěný prostor, výkaz výměr, …)
 4. Výpočty a zdůvodnění hodnocení jednotlivých kritérií
 5. Tabulkové shrnutí výsledků hodnocení jednotlivých kritérií
 6. Závěr dokumentující dosažený stupeň kvality budovy
 7. Výkresová dokumentace situace, půdorysy, řez, pohledy – maximální formát A4 – A3)
 8. Přílohy

Ostatní materiály a pomůcky

 • Online katalog environmentálních profilů stavebních materiálů na www.envimat.cz (nutno se registrovat)

VŠTE | Udržitelná výstavba budov | N_UVB | kombi | ZS 2018

Studijní materiály

 • Přednáška č. 1 
  • Obsah, úvod, požadavky
  • Zelená architektura, udržitelná výstavba, souvislosti a oblast působení
  • Podklad ke stažení (5. 10. 2018)
 • Přednáška č. 2
  • Systémy environmentálního hodnocení budov u nás i ve světě
  • Podklad ke stažení (5. 10. 2018)
 • Přednáška č.3
  • Princip multikriteriálního hodnocení budov národní metodou SBToolCZ
  • Podklad ke stažení (5. 10. 2018)
 • Přednáška č. 4
  • Urbanistická koncepce v udržitelné výstavbě, faktory výběru pozemku
  • Podklad ke stažení(5. 10. 2018)
 • Přednáška č. 5
 • Přednáška č.6
  • Materiálové hospodářství budov, environmentální značení, ekodesign
  • Podklad ke stažení (5. 10. 2018)
 • Přednáška č. 7 
 • Přednáška č. 8
 • Přednáška č.9
 • Přednáška č. 10 
 • Přednáška č. 11
 • Přednáška č.12
  • Opakování a trendy budoucnosti