Územní plánování | AMBIS | LS 2022

Garant předmětu:

Ing. Michal Kraus, Ph.D.

Přednášející:

Ing. Michal Kraus, Ph.D.

Rozsah:

0+0/8

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami územního plánování a tvorby urbánního prostoru v právním prostředí České republiky a s vlivem tohoto procesu na cenu nemovitostí. Na konci tohoto předmětu by měli studenti znát nástroje územního plánování dle platného stavebního zákona, jejich definice a vzájemný vztah. Dále by měli mít základní přehled o současných problematických okruzích, které územní plánování řeší, tedy zejména o problematice suburbanizace, brownfields, humanizací sídlišť a veřejné infrastruktuře. Seznámeni budou též s pojmem limity využití území, jejich dělením a vlivem na cenu nemovitostí.

Kombinované studium – obsah předmětu

Tutoriál = jedno setkání se studenty.

1. tutoriál

4 hodiny

Úvod do problematiky urbanismu a územního plánování, uspořádání a organizace sídla, funkce bydlením, funkční složky sídel – občanská vybavenost a výroba, brownfields a suburbanizace, Smart city a SUMP

2. tutoriál

4 hodiny

Územní plánování – teorie, pojmy, legislativa, proces územního plánování, územní plán, konzultace SP

LITERATURA

Základní – povinná:

  • ŠILHÁNKOVÁ, V. Územní plánování. Studijní opora. Praha: AMBIS, 2018
  • KRAUS, M. Sylaby k přednáškám z předmětu Územní plánování. Praha: AMBIS, 2019 (průběžně aktualizováno)
  • Zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu a navazující vyhlášky v aktuálním znění

Doporučená – doplňková:

  • BLAŽEK, Jiří. Stavební zákon: s komentářem a souvisejícími předpisy. Olomouc: ANAG, 2019.
  • Principy a pravidla územního plánování, pravidelně aktualizovaná internetová prezentace na http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571
  • ROHREROVÁ, Ludmila a kol.: Limity využití území, ÚÚR, Brno, dostupné: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2591
  • HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. 1. Brno: Era vydavatelství, 2005. 131 s. ISBN 8073660288.
  • LORENZ, Konrad. Osm smrtelných hříchů. Vyd. v tomto překladu 2., v. Praha: Academia, 2000. 94 s. ISBN 80-200-0842-. i
  • SÝKORA, Jaroslav. Územní plánování vesnic a krajiny : urbanismus 2. 2. přepracované. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. 226 s. : i. ISBN 80-01-02641-8.

VYUČOVACÍ A HODNOTÍCÍ METODY

Vyučovací metody:

Tutoriál pro kombinovanou formu studia

Hodnotící metody