Výuka na VŠB – TUO

Výuka v akademickém roce 2014/2015 | VŠB – TUO | Ostrava

Projekt I. (Provádění staveb)

 • Vedení cvičení, 28 hodin
 • Zpracování vybrané části projektové dokumentace stavby středního rozsahu ve stupni zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby; zakreslení základních výkresů v měřítku 1:50 (průvodní a technická zpráva, situace, výkres základů, výkres výkopů, podlaží, skladba stropu, střecha, řez). U daného objektu zpracovat výkres výkopů, vč. objemů výkopových prací, navrhnout zajištění výkopových prací, plánování a nasazení mechanismů pro zemní práce a následně mechanismů pro vertikální dopravu. U dané stavby navrhnout a zakreslit zařízení staveniště, a připravit plán organizace výstavby.

Pozemní stavitelství I

 • Vedení cvičení, 28 hodin
 • Získání základních znalostí a dovedností v oblastech konstrukčních systémů, zakládání, základových konstrukcí, plošných a hlubinných základů, výkopů, spodní stavby budov podsklepených a nepodsklepených, hydroizolace spodní stavby, svislých nosných konstrukcí, obvodových plášťů, komínů a ventilačních průduchů. Pochopení základních pojmů, vzájemných vztahů a jejich aplikace při řešené problematice.
Výuka v akademickém roce 2013/2014 | VŠB – TUO | Ostrava

Konzultace bakalářských prací oboru Prostředí staveb

Projekt I. (Provádění staveb)

 • Vedení cvičení, 28 hodin
 • Zpracování vybrané části projektové dokumentace stavby středního rozsahu ve stupni zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby; zakreslení základních výkresů v měřítku 1:50 (průvodní a technická zpráva, situace, výkres základů, výkres výkopů, podlaží, skladba stropu, střecha, řez). U daného objektu zpracovat výkres výkopů, vč. objemů výkopových prací, navrhnout zajištění výkopových prací, plánování a nasazení mechanismů pro zemní práce a následně mechanismů pro vertikální dopravu. U dané stavby navrhnout a zakreslit zařízení staveniště, a připravit plán organizace výstavby.

Technologie staveb

 • Vedení cvičení, 28 hodin
 • Předmět se zabývá vybranými výrobními procesy technologického stadia spodní stavby, hrubé vrchní stavby a procesů vnitřních a dokončovacích. Součástí je časový plán stavby a základní koncepce staveništního provozu. Předpokládá se uplatnění znalostí již získaných z předmětů technických, ekonomických a společenských.

Pozemní stavitelství III

 • Vedení cvičení, 28 hodin
 • Získání základních znalostí z oblastí obvodových plášťů budov a dokončovacích prací – truhlářských, klempířských a zámečnických. Konkrétně se jedná o následující problematiku obvodových plášťů budov, těžkých a lehkých fasád. Pochopení základních znalostí z uvedené oblasti, jejich vzájemných vztahů a možností aplikace.
Výuka v akademickém roce 2012/2013 | VŠB – TUO | Ostrava

Technologie staveb

 • Vedení cvičení, 28 hodin
 • Předmět se zabývá vybranými výrobními procesy technologického stadia spodní stavby, hrubé vrchní stavby a procesů vnitřních a dokončovacích. Součástí je časový plán stavby a základní koncepce staveništního provozu. Předpokládá se uplatnění znalostí již získaných z předmětů technických, ekonomických a společenských.

Průmyslové a pozemní stavitelství I

 • Vedení cvičení, 28 hodin
 • Předmět Pozemní a průmyslové stavitelství I. se zabývá problematikou konstrukcí průmyslových a pozemních staveb industriálních sídel se zvláštním zřetelem na konverzi těchto budov a jejich možné další využití. Důraz je kladen na principy udržitelné výstavby.

Pozemní stavitelství III

 • Vedení cvičení, 28 hodin
 • Získání základních znalostí z oblastí obvodových plášťů budov a dokončovacích prací – truhlářských, klempířských a zámečnických. Konkrétně se jedná o následující problematiku obvodových plášťů budov, těžkých a lehkých fasád. Pochopení základních znalostí z uvedené oblasti, jejich vzájemných vztahů a možností aplikace.
Výuka v akademickém roce 2011/2012 | VŠB – TUO | Ostrava

Průmyslové a pozemní stavitelství I

 • Vedení cvičení, 28 hodin
 • Předmět Pozemní a průmyslové stavitelství I. se zabývá problematikou konstrukcí průmyslových a pozemních staveb industriálních sídel se zvláštním zřetelem na konverzi těchto budov a jejich možné další využití. Důraz je kladen na principy udržitelné výstavby.

Pozemní stavitelství III

 • Vedení cvičení, 28 hodin
 • Získání základních znalostí z oblastí obvodových plášťů budov a dokončovacích prací – truhlářských, klempířských a zámečnických. Konkrétně se jedná o následující problematiku obvodových plášťů budov, těžkých a lehkých fasád. Pochopení základních znalostí z uvedené oblasti, jejich vzájemných vztahů a možností aplikace.