Úlohou předmětu Životní prostředí a zdravotní nezávadnost staveb je seznámit se základy problematiky ochrany a tvorby životního prostředí a orientaci na zdravotní nezávadnost staveb. Absolvováním předmětu bude student znát základní terminologii předmětu, chápat obecnou problematiku ochrany a tvorby životního prostředí a nutnost zajištění zdravotní nezávadnosti staveb a bude znát praktické příklady a výstupy ve vztahu se stavebnictvím …

 • Hodnocení semináře (0 – 30 bodů)
  • Semestrální projekt (15 bodů), obhajoba semestrálního projektu (5 bodů)
  • Prezentace na libovolné téma (10 bodů)
  • Semestrální projekt nutno odevzdat a obhájit nejpozději v posledním týdnu výuky
 • Písemný test (0 – 70 bodů)
  • Písemný test z celé obsahové náplně předmětu (přednášky)
 • Hodnocení
  • A (100 – 90), B (89,99 – 84), C (83,99 – 77), D (76,99 – 73) E (72,99 – 70), FX (69,99-30), F (29,99-0)

Harmonogram

 • Přednáška č. 1 a cvičení č. 1 a 2 (22. 02. 2016) :
  • Obsah, požadavky, úvod
  • Základní pojmy v oblasti životního prostředí
  • Problematika životního prostředí
  • Zadání semestrální práce „POSOUZENÍ VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“
  • Podklady k přednášce č. 1 ke stažení
  • Podklady k cvičení č. 1 ke stažení
  • Podklady ke cvičení č. 2 ke stažení
 • Přednáška č. 2 a cvičení č. 3 a 4 (07. 03. 2016):
  • Vliv stavebnictví na životní prostředí
  • Ochrana jednotlivých složek prostředí člověka
  • Podklady k přednášce č. 2 ke stažení (aktualizace 06. 03. 2016)
  • Podklady ke cvičení č. 3 a 4 ke stažení(aktualizace 04. 03. 2016)
 • Přednáška č. 3 a cvičení č. 5 a 6 (21. 03. 2016):
  • Zdraví a životní prostředí
  • Podklady k přednášce č. 3 ke stažení (aktualizace 18. 03. 2016)
  • Podklady ke cvičení č. 5 a 6 ke stažení(aktualizace 20. 03. 2016)
 • Přednáška č. 4 a cvičení č. 7 a 8 (04. 04. 2016):
  • Mikroklima v obytném prostoru
  • Podklady ke cvičení č. 7 ke stažení (aktualizace 28. 03. 2016)
  • Podklady ke cvičení č. 8 ke stažení (aktualizace 28. 03. 2016)
 • Přednáška č. 5 a cvičení č. 9 a 10 (18. 04. 2016):
  • Polutanty ve vnitřním prostředí
  • Biologické faktory zdravotní nezávadnosti staveb
  • Podklady k přednášce č. 4 a 5 (aktualizace 16. 4. 2016)
 • Přednáška č. 6 a cvičení č. 11 a 12 (02. 05. 2016):
  • Radonové nebezpečí ve stavbách
  • Podklady k přednášce č. 6 (aktualizace 01. 05. 2016)
 • Přednáška č. 7 a cvičení č. 13 a 14 (18. 05. 2016):
  • Rezerva, obhajoba projektů
  • Předtermín

Zadání prezentace na vybrané téma

Prezentace na zvolené téma je nezbytnou podmínkou pro absolvován předmětu Životní prostředí a zdravotní nezávadnost staveb. Délka prezentace cca 15 minut. Téma prezentace bude schváleno vyučujícím. Možná témata prezentace:

 • Stav životního prostředí v  (město/obec).
 • Systémy ochrany životního prostředí ve výrobním podniku 
 • Klimatické změny a globální oteplování
 • Harmonogram prezentací a témat ke stažení (Aktualizace 22. 2. 2016)

Zadání semestrálního projektu

Vypracování, odevzdání a obhajoba semestrálního projektu: „POSOUZENÍ VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ je nutnou podmínkou pro absolvování předmětu Životní prostředí a zdravotní nezávadnost staveb. Semestrální projekt je možno zpracovávat ve dvojicích (max. 2 lidi v týmu). 

Cílem semestrálního projektu je posouzení vlivu stavby ve fázi návrhu na životní prostředí. V rámci projektu jsou posuzovány vlivy na obyvatelstvo a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a na jejich vzájemné působení.

Struktura semestrálního projektu

 1. Titulní strana semestrálního projektu
 2. Zadání semestrálního projektu
 3. Úvod
 4. Popis záměru
 5. Popis lokality
 6. Seznam aktivit
  1. Konstrukční fáze
  2. Provozní fáze
 7. Socioekonomické dopady
  1. Pozitivní socioekonomické dopady
  2. Negativní socioekonomické dopady
 8. Matice aktivit a impaktů
 9. Duální metoda
 10. Alokační metoda
 11. Závěr

Poklady ke stažení

 • Zadání semestrálního projektu „POSOUZENÍ VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“
 • Ukázka semestrálního projektu „POSOUZENÍ VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“