Ocenění diplomové práce – Čestné uznání ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) uděluje v akademickém roce 2010/2011 čestné uznání za diplomovou práci na téma „Technologie variantního provedené konstrukce obvodového pláště – Vyhodnocení variant z hlediska časové a finanční náročnosti“ ve studijním programu Stavební inženýrství a studijním oboru Provádění staveb Fakulty stavební, VŠB – TU Ostrava.