Výuka na VŠTE

VŠTE | Výuka v akademickém roce 2020/2021 | Letní semestr

Nízkoenergetické a pasivní stavby (NPS)

 • Garance předmětu
 • Vedení přednášek, 24 hodin (+ 16 hodin kombinované studium)
 • Cílem předmětu je získat poznatky o nízkoenergetických a pasivních budovách, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení. Předmět seznámí studenty s materiály, stavebními konstrukcemi a systémy technického zařízení budov pro nízkoenergetické a pasivní budovy …

Energetický audit budov (EAB)

 • Garance předmětu
 • Vedení seminářů, 24 hodin (+ 12 hodin kombinované studium)
 • Předmět prohlubuje vědomosti studentů z problematiky energetického hodnocení budov z pohledu energetické certifikace a energetického auditu. Obsahová náplň předmětu vychází z aktuální legislativy a ze zásad energetické bilance budovy, jejich tepelných ztrát a zisků, včetně zahrnutí energetických systémů na vytápění, přípravu teplé vody, větrání a úpravu vzduchu, chlazení a osvětlení. Předmět rozšiřuje teoretické i praktické poznání studentů v oblasti energetické náročnosti budov v kontextu technického zařízení budov. Cílem předmětu je naučit studenty vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) v celém rozsahu podle platné legislativy v ČR …

Budovy a prostředí (BDP)

 • Vedení cvičení, 28 hodin
 • Cílem předmětu Budovy a prostředí je seznámit studenta s problematikou teorie vnitřního prostředí budov s cílem respektovat zákonitosti envirosystému budov. Prezentované budou základní poznatky o vybraných škodlivinách ve vztahu na jejich charakteristiku, zdroje a potenciální výskyt ve vnitřním prostředí budov. Důraz je kladen na pochopení vybraných souvislostí se stavebními konstrukcemi a soustavami technických zařízení budov. Po absolvování předmětu je student schopen posoudit a optimalizovat jednotlivé složky fyzikální, chemické a biologické podstaty v zájmu komfortu, hygieny a bezpečnosti vnitřního prostředí budov.

Atelier II (N_ATE_2)

 • Vedení semináře, 52 hodin (+ 6 hodin kombinované studium)
 • Na základě získaných vědomostí získá student komplexní pohled na architektonické řešení zadané budovy. Získá základní dovednosti o architektonickém projektování budov, respektování odpovídajících typologických zásad a základních principech navrhování stavebních konstrukcí budov. Student pochopí metody projektování stavby, získá schopnosti řešit konstrukční a technické problémy v rozsahu řešení pro stavební povolení.

Projekt II (N_PJK_2)

 • Garance předmětu
 • Vedení semináře, 54 hodin
 • Dopracování zvoleného architektonického konceptu řešení zadané budovy. Osvojení znalostí konstrukčního projektování a schopností řešení konstrukčních a technických problémů. Rozvíjení dovedností v architektonickém a konstrukčním projektování budov při dodržování odpovídajících typologických zásad a principů navrhování stavebních konstrukcí budov.

Stavebně fyzikální aspekty budov (N_SFB)

 • Vedení přednášek, 28 hodin
 • Vedení seminářů, 28 hodin (+ 6 hodin kombinované studium)
 • Předmět se zabývá kvantifikací a hodnocením fyzikálních veličin ve vnitřním prostředí budov. První část je věnována tepelné ochraně budov zabývající se šířením tepla ve stavebních konstrukcích. Předmět stavební a prostorová akustika navazuje na studium bakalářské. První část se věnuje stavební akustice, kde se bude klást důraz na strukturální hluk a šíření vibrací stavebními konstrukcemi a návrhem. Druhou částí je prostorová akustika, která se zabývá šířením zvuku v uzavřeném prostoru a návrhem akustických úprav.

Stavební fyzika 1 (SFA)

 • Vedení seminářů 28 hodin (+ 16 hodin kombinované studium)
 • Cílem předmětu je seznámit studenta s problematikou tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí s cílem minimalizovat energetickou náročnost budov.

Building Cosntruction 2 (SA_POS_2)

 • The aim is to present horizontal designs, constructs and hanging staircase. The student understands the horizontal structures, staircases and overhanging structures. S/he can design a staircase, ramps and overhanging structures.

Building Physics I (SA_SFY_1)

 • The aim is to present technical parameters of thermal structures in order to minimize the energy performance of buildings. After successful completion of the course the student is able to summarize the basic requirements of thermal and technical standards; S/he is able to control the heat calculation program, Area, Energy (Freedom Software) S/he can design a track structure enveloping the heated area; S/he can calculate and assess the heat transfer coefficient, the average heat transfer coefficient, linear thermal transmittance, a minimum surface temperature, water vapor condensation.

VŠTE | Výuka v akademickém roce 2019/2020 | Letní semestr

Nízkoenergetické a pasivní stavby (NPS)

 • Garance předmětu
 • Vedení přednášek, 28 hodin (+ 16 hodin kombinované studium)
 • Cílem předmětu je získat poznatky o nízkoenergetických a pasivních budovách, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení. Předmět seznámí studenty s materiály, stavebními konstrukcemi a systémy technického zařízení budov pro nízkoenergetické a pasivní budovy …
 • Více informací o předmětu

Energetický audit budov (EAB)

 • Garance předmětu
 • Vedení seminářů, 28 hodin (+ 12 hodin kombinované studium)
 • Předmět prohlubuje vědomosti studentů z problematiky energetického hodnocení budov z pohledu energetické certifikace a energetického auditu. Obsahová náplň předmětu vychází z aktuální legislativy a ze zásad energetické bilance budovy, jejich tepelných ztrát a zisků, včetně zahrnutí energetických systémů na vytápění, přípravu teplé vody, větrání a úpravu vzduchu, chlazení a osvětlení. Předmět rozšiřuje teoretické i praktické poznání studentů v oblasti energetické náročnosti budov v kontextu technického zařízení budov. Cílem předmětu je naučit studenty vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) v celém rozsahu podle platné legislativy v ČR …
 • Více informací o předmětu

Budovy a prostředí (BDP)

 • Vedení cvičení, 56 hodin
 • Cílem předmětu Budovy a prostředí je seznámit studenta s problematikou teorie vnitřního prostředí budov s cílem respektovat zákonitosti envirosystému budov. Prezentované budou základní poznatky o vybraných škodlivinách ve vztahu na jejich charakteristiku, zdroje a potenciální výskyt ve vnitřním prostředí budov. Důraz je kladen na pochopení vybraných souvislostí se stavebními konstrukcemi a soustavami technických zařízení budov. Po absolvování předmětu je student schopen posoudit a optimalizovat jednotlivé složky fyzikální, chemické a biologické podstaty v zájmu komfortu, hygieny a bezpečnosti vnitřního prostředí budov.

Atelier II (N_ATE_2)

 • Vedení semináře, 52 hodin (+ 14 hodin kombinované studium)
 • Na základě získaných vědomostí získá student komplexní pohled na architektonické řešení zadané budovy. Získá základní dovednosti o architektonickém projektování budov, respektování odpovídajících typologických zásad a základních principech navrhování stavebních konstrukcí budov. Student pochopí metody projektování stavby, získá schopnosti řešit konstrukční a technické problémy v rozsahu řešení pro stavební povolení.

Sustainable Construction of Buildings (S_N_UVB)

 • Vedení semináře, 24 hodin
 • The aim of the course Sustainable Construction of Buildings is to introduce students with sustainable construction. Fundamental principles and objectives of sustainable development are formulated in the document Agenda 21. The course deals mainly with environmental and energy aspects of building and possibilities of recycled materials in building construction. Students are introduced to methodology of multi-criteria evaluation of buildings (SBToolCZ). The aim of the exercise is to obtain basic knowledge and an overview of the complex evaluation of the quality of buildings in terms of criteria of sustainable construction. Students will learn the principle of multi-criteria evaluation methods SBToolCZ for residential buildings in the design phase (a shortened study version) …

Technical Buiding Equipment I (S_TZB_1)

 • Vedení semináře, 24 hodin
 • The aim is to present basic knowledge of building technical services and appliances in the area of water supply, waste water and gas distribution. After successful completion of the course students can apply knowledge of termilogy, technology in developing the project sewage, water and gas. The student is able to design these systems by using knowledge of water supply, waste water and gas facilities.

VŠTE | Výuka v akademickém roce 2017/2018 | Letní semestr

Nízkoenergetické a pasivní stavby (NPS)

 • Garance předmětu
 • Vedení přednášek, 20 hodin (+ 16 hodin kombinované studium)
 • Cílem předmětu je získat poznatky o nízkoenergetických a pasivních budovách, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení. Předmět seznámí studenty s materiály, stavebními konstrukcemi a systémy technického zařízení budov pro nízkoenergetické a pasivní budovy …
 • Více informací o předmětu

Budovy a prostředí (BDP)

 • Vedení cvičení, 40 hodin
 • Cílem předmětu Budovy a prostředí je seznámit studenta s problematikou teorie vnitřního prostředí budov s cílem respektovat zákonitosti envirosystému budov. Prezentované budou základní poznatky o vybraných škodlivinách ve vztahu na jejich charakteristiku, zdroje a potenciální výskyt ve vnitřním prostředí budov. Důraz je kladen na pochopení vybraných souvislostí se stavebními konstrukcemi a soustavami technických zařízení budov. Po absolvování předmětu je student schopen posoudit a optimalizovat jednotlivé složky fyzikální, chemické a biologické podstaty v zájmu komfortu, hygieny a bezpečnosti vnitřního prostředí budov.

Stavebně fyzikální aspekty budov (N_SFB)

 • Vedení přednášek, 14 hodin (+ 10 hodin kombinované studium)
 • Vedení cvičení, 14 hodin
 • Předmět se zabývá kvantifikací a hodnocením fyzikálních veličin ve vnitřním prostředí budov. První část je věnována tepelné ochraně budov zabývající se šířením tepla ve stavebních konstrukcích. Předmět stavební a prostorová akustika navazuje na studium bakalářské. První část se věnuje stavební akustice, kde se bude klást důraz na strukturální hluk a šíření vibrací stavebními konstrukcemi a návrhem. Druhou částí je prostorová akustika, která se zabývá šířením zvuku v uzavřeném prostoru a návrhem akustických úprav. 3D simulace prostorové akustiky budou prováděny v SOFTWARE ODEON.

Atelier II (ATL_2)

 • Garance předmětu
 • Vedení semináře, 33 hodin (+ 12 hodin kombinované studium)
 • Ateliérová tvorba je hlavním a stěžejním nástrojem komplexní výuky navrhování staveb a pozemního stavitelství. Výuka je založena na metodě „learning by doing“ tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Ateliér je veden dialogem vedoucího ateliéru a konzultantů se studentem nad rozpracovaným projektem. Práci zadává a koordinuje vedoucí ateliéru. Projekt podle typu zadání a specializace konzultují předem stanovení vyučující Katedry stavebnictví VŠTE. Ateliérový projekt je ve fázích rozpracování demonstrován na prezentacích (kritikách) a hodnocen podle předem stanovených kritérií.
  Návrh architektonického konceptu ztvárnění budovy ve více variantách. Studium interakčních vazeb krajiny, urbanizovaného prostředí a budovy. Průzkum a příprava projektové dokumentace. Architektonická studie zadané budovy – situace, půdorysy, pohledy a průvodní zpráva.

Atelier II (N_ATE_2)

 • Garance předmětu
 • Vedení semináře, 48 hodin (+ 14 hodin kombinované studium)
 • Na základě získaných vědomostí získá student komplexní pohled na architektonické řešení zadané budovy. Získá základní dovednosti o architektonickém projektování budov, respektování odpovídajících typologických zásad a základních principech navrhování stavebních konstrukcí budov. Student pochopí metody projektování stavby, získá schopnosti řešit konstrukční a technické problémy v rozs

Životní prostředí a zdravotní nezávadnost staveb (ZPZ)

 • Garance předmětu
 • Vedení semináře, 2 hodin (exitus)
 • Cílem předmětu Životní prostředí a zdravotní nezávadnost staveb je seznámit studenty se základy problematiky ochrany a tvorby životního prostředí a orientaci na zdravotní nezávadnost staveb. Předmět seznamuje studenty se základními otázkami životního prostředí jak při stavebních činnostech, tak při provozu staveb. Vzhledem k tomu bylo snahou vytvořit předmět, který by jednoduchým způsobem přiblížil studenty k pochopení vazby antropogenní činnosti s životním prostředím člověka …

Sustainable Construction of Buildings (S_N_UVB)

 • Vedení cvičení, 20 hodin
 • The aim of the course Sustainable Construction of Buildings is to introduce students with sustainable construction. Fundamental principles and objectives of sustainable development are formulated in the document Agenda 21. The course deals mainly with environmental and energy aspects of building and possibilities of recycled materials in building construction. Students are introduced to methodology of multi-criteria evaluation of buildings (SBToolCZ). The aim of the exercise is to obtain basic knowledge and an overview of the complex evaluation of the quality of buildings in terms of criteria of sustainable construction. Students will learn the principle of multi-criteria evaluation methods SBToolCZ for residential buildings in the design phase (a shortened study version) …

VŠTE | Výuka v akademickém roce 2017/2018 | Zimní semestr

Udržitelná výstavba budov (N_UVB)

 • Vedení cvičení, 24 hodin
 • Cílem předmětu Udržitelná výstavba budov je obeznámit studenty s udržitelnou výstavbou představující vývoj stavebnictví směrem k dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti z hlediska ekologického, sociálně ekonomického a kulturního. Základní principy a cíle udržitelné výstavby jsou formulovány v dokumentu Agenda 21. Předmět se zabývá zejména ekologickou a energetickou stránkou výstavby, možnostmi uplatnění zdravých a recyklovaných materiálů ve stavebních konstrukcích. Studenti se seznámí s multikriteriálním hodnocením budov metodikou SBToolCz. Cílem cvičení je získat základní znalost a přehled v hodnocení komplexní kvality budov z hlediska kritérií udržitelné výstavby. Student si v rámci cvičení osvojí a vyzkouší princip multikriteriálního hodnocení metody SBToolCZ pro bytové stavby ve fázi návrhu (zkrácená studijní verze) …
 • Více informací o předmětu …

Nízkoenergetické a pasivní stavby (ENS/X)

 • Vedení semináře, 8 hodin
 • Cílem předmětu je získat poznatky o nízkoenergetických a pasivních budovách, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení. Předmět seznámí studenty s materiály, stavebními konstrukcemi a systémy technického zařízení budov pro nízkoenergetické a pasivní budovy …
 • Více informací o předmětu …

Atelier I (ATL_1)

 • Garance předmětu
 • Vedení semináře, 18 hodin (+ 16 hodin kombinované studium)
 • Ateliérová tvorba je hlavním a stěžejním nástrojem komplexní výuky navrhování staveb a pozemního stavitelství. Výuka je založena na metodě „learning by doing“ tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Ateliér je veden dialogem vedoucího ateliéru a konzultantů se studentem nad rozpracovaným projektem. Práci zadává a koordinuje vedoucí ateliéru. Projekt podle typu zadání a specializace konzultují předem stanovení vyučující Katedry stavebnictví VŠTE. Ateliérový projekt je ve fázích rozpracování demonstrován na prezentacích (kritikách) a hodnocen podle předem stanovených kritérií.
  Návrh architektonického konceptu ztvárnění budovy ve více variantách. Studium interakčních vazeb krajiny, urbanizovaného prostředí a budovy. Průzkum a příprava projektové dokumentace. Architektonická studie zadané budovy – situace, půdorysy, pohledy a průvodní zpráva.

Atelier I (N_ATE_1)

 • Garance předmětu
 • Vedení semináře, 92 hodin (+ 14 hodin kombinované studium)
 • Na základě získaných vědomostí získá student komplexní pohled na architektonické řešení zadané budovy. Získá základní dovednosti o architektonickém projektování budov, respektování odpovídajících typologických zásad a základních principech navrhování stavebních konstrukcí budov. Student pochopí metody projektování stavby, získá schopnosti řešit konstrukční a technické problémy v rozsahu řešení pro stavební povolení.

Building Construction I (S_POS_1)

 • Vedení semináře, 24 hodin
 • The aim is to obtain professional knowledge of foundations, substructure, vertical supporting structures, chimneys, expansion and construction systems. After successful completion of the course the student: a) knows to determinate a module coordination and to determine and define the structural systems of multi-storey buildings (structural wall system, skeleton, and combined), structural systems of hall buildings (construction systems stressed primarily in bending, compression mostly, mostly drawn) and the superstructure. b) knows the principles of dilated and non-bearing structures, and s/he can suggest expansion in terms of differential subsidence and volume changes. c) is able to describe the type of shallow and deep foundations and explain the underlying load distribution in the soil and its effect on settlement construction. d) is able to resolve the skeleton and massive bottom structure, lighting, underground construction, insulation and construction of underground structures without a basement. e) can apply the knowledge of the vertical supporting structures (technological point of view, design of structural walls and columns, openings in bearing walls). f) is able to characterize the types of chimneys, assess the impact of location on the stack is functioning correctly. Students can also evaluate the chimneys of the physical and chemical point of view and to propose a reconstruction or repair of the chimney.

VŠTE | Výuka v akademickém roce 2016/2017 | Letní semestr

Technologie staveb II (TES_2)

 • Garance předmětu
 • Vedení přednášek, 28 hodin
 • Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základy problematiky technologie staveb. Absolvent umí popsat, dokáže aplikovat a navrhnout jednotlivé procesy montážních (dřevěné, ocelové, betonové konstrukce) a dokončovacích prací. Dokáže posoudit jejich připravenost před prováděním, ovládá zásady technologických postupů jednotlivých stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, požadavky na jejich kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí v průběhu jejich realizace.

Atelier II (N_ATE_2)

 • Garance předmětu
 • Vedení semináře, 48 hodin
 • Student získá schopnost dotvořit architektonický projekt daného objektu, který uspokojí estetické, funkční a technické požadavky na budovu. Naučí se potřebné dovednosti při architektonickém a konstrukčním projektování a projektování technického zařízení budov. Zpracuje kompletní realizační dokumentaci. Základní prvky vytvářející interiér jsou podrobené analýze ve vazbě na požadavky estetické, funkční a technické stránky architektury interiérů.

Projekt II ST (PRS_2)

 • Garance předmětu
 • Vedení cvičení, 84 hodin
 • Cílem předmětu je zpracování projektu ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby z projektu 1. Absolvent zná zásady zpracování projektu pro realizaci stavby, navrhuje skladby podlah a obalových konstrukcí budovy na základě normových tepelně technických a akustických požadavků a dokáže správně sestavit skladbu hydroizolací a tepelných izolací. Umí sestavit seznam všech potřebných výrobků pro stavbu včetně jejich specifikace a dokáže vypracovat výkresy stropních konstrukcí do fáze realizační dokumentace. Na základě znalostí ze stavební fyziky, stavební mechaniky a technologie umí navrhnout zadané detaily.

Budovy a prostředí (BDP)

 • Vedení cvičení, 56 hodin
 • Cílem předmětu Budovy a prostředí je seznámit studenta s problematikou teorie vnitřního prostředí budov s cílem respektovat zákonitosti envirosystému budov. Prezentované budou základní poznatky o vybraných škodlivinách ve vztahu na jejich charakteristiku, zdroje a potenciální výskyt ve vnitřním prostředí budov. Důraz je kladen na pochopení vybraných souvislostí se stavebními konstrukcemi a soustavami technických zařízení budov. Po absolvování předmětu je student schopen posoudit a optimalizovat jednotlivé složky fyzikální, chemické a biologické podstaty v zájmu komfortu, hygieny a bezpečnosti vnitřního prostředí budov.

Stavebně fyzikální aspekty budov (N_SFB)

 • Vedení přednášek, 14 hodin (+ 10 hodin kombinované studium)
 • Vedení cvičení, 14 hodin
 • Předmět se zabývá kvantifikací a hodnocením fyzikálních veličin ve vnitřním prostředí budov. První část je věnována tepelné ochraně budov zabývající se šířením tepla ve stavebních konstrukcích. Předmět stavební a prostorová akustika navazuje na studium bakalářské. První část se věnuje stavební akustice, kde se bude klást důraz na strukturální hluk a šíření vibrací stavebními konstrukcemi a návrhem. Druhou částí je prostorová akustika, která se zabývá šířením zvuku v uzavřeném prostoru a návrhem akustických úprav. 3D simulace prostorové akustiky budou prováděny v SOFTWARE ODEON.

Building Construction I (S_POS_1)

 • Vedení semináře, 28 hodin
 • The aim is to obtain professional knowledge of foundations, substructure, vertical supporting structures, chimneys, expansion and construction systems. After successful completion of the course the student: a) knows to determinate a module coordination and to determine and define the structural systems of multi-storey buildings (structural wall system, skeleton, and combined), structural systems of hall buildings (construction systems stressed primarily in bending, compression mostly, mostly drawn) and the superstructure. b) knows the principles of dilated and non-bearing structures, and s/he can suggest expansion in terms of differential subsidence and volume changes. c) is able to describe the type of shallow and deep foundations and explain the underlying load distribution in the soil and its effect on settlement construction. d) is able to resolve the skeleton and massive bottom structure, lighting, underground construction, insulation and construction of underground structures without a basement. e) can apply the knowledge of the vertical supporting structures (technological point of view, design of structural walls and columns, openings in bearing walls). f) is able to characterize the types of chimneys, assess the impact of location on the stack is functioning correctly. Students can also evaluate the chimneys of the physical and chemical point of view and to propose a reconstruction or repair of the chimney.

VŠTE | Výuka v akademickém roce 2016/2017 | Zimní semestr

Nízkoenergetické a pasivní stavby (ENS)

 • Garance předmětu
 • Vedení přednášek, 24 hodin (+ 10 hodin kombinované studium)
 • Vedení cvičení, 12 hodin
 • Cílem předmětu je získat poznatky o nízkoenergetických a pasivních budovách, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení. Předmět seznámí studenty s materiály, stavebními konstrukcemi a systémy technického zařízení budov pro nízkoenergetické a pasivní budovy …
 • Více informací o předmětu

Udržitelná výstavba budov (N_UVB)

 • Vedení cvičení, 24 hodin
 • Cílem předmětu Udržitelná výstavba budov je obeznámit studenty s udržitelnou výstavbou představující vývoj stavebnictví směrem k dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti z hlediska ekologického, sociálně ekonomického a kulturního. Základní principy a cíle udržitelné výstavby jsou formulovány v dokumentu Agenda 21. Předmět se zabývá zejména ekologickou a energetickou stránkou výstavby, možnostmi uplatnění zdravých a recyklovaných materiálů ve stavebních konstrukcích. Studenti se seznámí s multikriteriálním hodnocením budov metodikou SBToolCz. Cílem cvičení je získat základní znalost a přehled v hodnocení komplexní kvality budov z hlediska kritérií udržitelné výstavby. Student si v rámci cvičení osvojí a vyzkouší princip multikriteriálního hodnocení metody SBToolCZ pro bytové stavby ve fázi návrhu (zkrácená studijní verze) …
 • Více informací o předmětu

Projekt I ST (PRS_1)

 • Garance předmětu
 • Vedení cvičení, 72 hodin
 • Cílem předmětu je zpracování projektu pro stavební povolení včetně koordinace jednotlivých specializovaných stavebních profesí. Absolvent zná zásady zpracování projektu pro stavební povolení, dokáže tento typ projektu navrhnout tak, aby odpovídal požadavkům investora a platné legislativy. Je schopen projekt zkompletovat …

Atelier I (S_N_ATE_1 )

 • Vedení semináře,  20 hodin
 • Atelier aims to develop, apply and test the architectural design skills. This entails developing an understanding of a range of technical, theoretical, historical and professional issues, the ability to integrate this understanding into design proposals and the communication techniques necessary to demonstrate these …

 Progresivní technologie budov (PTV)

 • Konzultace, 10 hodin (+4 hodiny kombinované studium)
 • Cílem předmětu je získat aktuální informace o progresivních technologiích budov se zaměřením na materiály, stavební konstrukce a techniku prostředí budov. Jednotlivé technologie a konstrukce budou podrobené energetickému a environmentálnímu hodnocení …

VŠTE | Výuka v akademickém roce 2015/2016 | Letní semestr

Přípravný kurz na navazující studium Konstrukce staveb

 • Vedení přednášek, 6 hodin
 • Cílem bloku Stavební fyziky přípravného kurzu na navazující studium Konstrukce staveb je získat poznatky o nízkoenergetických a pasivních budovách, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení. Předmět seznámí posluchače s materiály, stavebními konstrukcemi a systémy technického zařízení budov pro nízkoenergetické a pasivní budovy …
 • Více informací o kurzu

Nízkoenergetické a pasivní stavby (ENS)

 • Garance předmětu
 • Vedení přednášek, 28 hodin
 • Vedení cvičení, 14 hodin
 • Cílem předmětu je získat poznatky o nízkoenergetických a pasivních budovách, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení. Předmět seznámí studenty s materiály, stavebními konstrukcemi a systémy technického zařízení budov pro nízkoenergetické a pasivní budovy …

Životní prostředí a zdravotní nezávadnost staveb (ZPZ)

 • Garance předmětu
 • Vedení přednášek, 14 hodin (Kombinovaná forma 10 hodin)
 • Vedení cvičení, 28 hodin
 • Cílem předmětu Životní prostředí a zdravotní nezávadnost staveb je seznámit studenty se základy problematiky ochrany a tvorby životního prostředí a orientaci na zdravotní nezávadnost staveb. Předmět seznamuje studenty se základními otázkami životního prostředí jak při stavebních činnostech, tak při provozu staveb. Vzhledem k tomu bylo snahou vytvořit předmět, který by jednoduchým způsobem přiblížil studenty k pochopení vazby antropogenní činnosti s životním prostředím člověka …
 • Více informací o předmětu

Pozemní stavitelství III (POS_3)

 • Vedení cvičení,  78 hodin
 • Absolvent předmětu umí navrhnout nosné konstrukce tradičních i novodobých střešních plášťů. Je schopen namodelovat tepelně vlhkostní zatížení ve střešní konstrukci včetně vyhodnocení. Dokáže navrhnout střešní souvrství plochých i šikmých střech včetně návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů …

Sustainable Construction of Buildings (S_N_UVB)

 • Vedení cvičení,  28 hodin
 • The aim of the course Sustainable Construction of Buildings is to introduce students with sustainable construction. Fundamental principles and objectives of sustainable development are formulated in the document Agenda 21. The course deals mainly with environmental and energy aspects of building and possibilities of recycled materials in building construction. Students are introduced to methodology of multi-criteria evaluation of buildings (SBToolCZ). The aim of the exercise is to obtain basic knowledge and an overview of the complex evaluation of the quality of buildings in terms of criteria of sustainable construction. Students will learn the principle of multi-criteria evaluation methods SBToolCZ for residential buildings in the design phase (a shortened study version) …

VŠTE | Výuka v akademickém roce 2015/2016 | Zimní semestr

Nízkoenergetické a pasivní stavby

 • Garance předmětu
 • Vedení přednášek, 20 hodin (+ 10 hodin kombinované studium)
 • Vedení cvičení, 10 hodin
 • Cílem předmětu je získat poznatky o nízkoenergetických a pasivních budovách, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení. Předmět seznámí studenty s materiály, stavebními konstrukcemi a systémy technického zařízení budov pro nízkoenergetické a pasivní budovy …
 • Více informací o předmětu