Technologie variantního provedení konstrukce obvodového pláště

Předmětem diplomové práce je vyhodnocení variant obvodového plášť z hlediska časové a finanční náročnosti. Vyhodnocení variant obvodového pláště je prakticky aplikováno na návrh bytového domu s kavárnou v Havířově. Varianta těžkého dřevěného skeletu s dřevěnou rámovou výplní se porovnává s klasickým zděným systémem. Součástí diplomové práce je také vypracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby dle platné legislativy a norem. Technologií výstavby se zabývá stavebně-technologický projekt, který obsahuje technologický předpis provádění obvodového pláště dřevěné rámové výplně, harmonogram výstavby, položkový rozpočet, zařízení staveniště a použité mechanismy.

Úvod

Návrh technologie obvodových plášťů se v současné době stává důležitým prvkem při návrhu objektu, neboť obvodový plášť je povětšinou nejrozměrnější konstrukcí oddělující vnější a vnitřní prostředí navrhovaných staveb. Na obvodové pláště jsou v současnosti kladeny přísnější nároky a požadavky než tom bylo v minulosti. Na trhu existuje mnoho firem, které nabízí návrh a následně provedení obvodového pláště budov. Kromě stavebních parametrů, tepelně-technických charakteristik je také nezbytné sledovat stránku finanční
a časové náročnosti.

Předmětem diplomové práce je vypracování investičního záměru. Investor žádá doporučení konstrukčního řešení na objekt bytového domu v Havířově. Hlavními kritériem investora je časová a finanční náročnost. V investičním záměru jsou posuzovány dvě varianty.  Varianta A je navržena jako těžký dřevěný skelet s dřevěnou rámovou výplní. Varianta A bude porovnána s variantou B, která je navržena jako klasický zděný obvodový plášť systému
Porotherm.

Součástí diplomové práce je i vypracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby dle platné legislativy a část technologická. Technologická část obsahuje technologický postup pro provádění obvodového pláště, zařízení staveniště, položkový rozpočet a harmonogram stavby pro variantu těžkého dřevěného skeletu.

Struktura

A Textová část

– Zadání

– Obsah

– Úvod

– Investiční záměr

– Kritéria hodnocení investičního záměru

– Vyhodnocení investičního záměru

– Závěr diplomové práce

B Projektová dokumentace pro provedení stavby

– Textová část

– Výkresová část

– Studie stavby

– Posudky, výpočty a přílohy

C Stavebně technologický projekt

– Technologický předpis provádění dřevěného obvodového pláště

– Zařízení staveniště: textová zpráva + výkres

– Volba a umístění mechanismů na staveništi

– Harmonogram

– Položkový rozpočet

D Stavebně technologická studie

– Technologický předpis zdění vnějších stěn

– Harmonogram

E Přílohy diplomové práce

Text hlavní části diplomové práce

DP_Kraus_HlavniCast

Přílohy diplomové práce

DP_Kraus_Prilohy